7 sierpnia 2017 Udostępnij

Planujesz przyjęcie nowego członka do załogi? Postaraj się o dotację na doposażenie stanowiska pracy!

Nie każdy z nas wie, ale w niektórych sytuacjach rząd potrafi być na prawdę pomocny. Szczególnie zauważyć to mogą młodzi przedsiębiorcy, których pomysły na biznes nierzadko nie przeżywają nawet pierwszego roku działalności, gdyż wydatki często przekraczają zyski a urząd skarbowy nie zna litości i jak przysłowiowy kac - nie ma serca. Przy takim stanie rzeczy, każda pomoc finansowa, nawet ta niewielka, jest dużym ułatwieniem dla życia całego ciała jakim jest prowadzona przez nas firma. Dlatego warto z bliska przyjrzeć się dotacjom i dofinansowaniom jakie oferuje nam obecny system. Tych jak się okazuje jest przynajmniej kilka, a największym zainteresowaniem w ostatnim czasie cieszy się dotacja na doposażenie stanowiska pracy.

Refundacja czy dotacja?

Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy to inaczej zwrot kosztów jakie musi ponieść pracodawca przed zatrudnieniem nowego pracownika. Ten zapis tyczy się konkretnie przygotowania dla nowej osoby godziwego stanowiska pracy, czyli zapewnienia mu niezbędnych artykułów i przedmiotów do jak najlepszego wywiązywania się ze swoich obowiązków. Zwrotem poniesionych przez nas kosztów zajmuje się zaś Powiatowy Urząd Pracy i to u tej instytucji należy ubiegać się o ewentualne profity.

Zwrot kosztów - kto może go otrzymać?

O zwrot na wyposażenie bądź też doposażenie stanowiska mogą ubiegać się przede wszystkim podmioty prowadzące działalność gospodarczą, czyli tzw. pracę zawodową w sposób stały i ciągły. Ten zapis prawny tyczy się wykonywania usług z zakresu takich dziedzin jak działania wytwórcze, budowlane, handlowe, usługowe, a także poszukiwanie, identyfikowanie i wydobywanie kopalin ze złóż.

Oprócz nich o zwrot kosztów mogą ubiegać się także niepubliczne przedszkola i szkoły oraz osoby fizyczne lub prawne. W tym przypadku jednak instytucje muszą spełnić określone warunki takie jak prowadzenie działalności gospodarczej co najmniej 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku, pracownikom jednostki nie został zmniejszony czas pracy oraz ich wynagrodzenia były wypłacane regularnie, a także prowadzący instytucję nie zalega z opłacaniem składek oraz nie był karany.

Dotacja przewiduje ponadto przyjęcie wniosków od jednostek, które nie posiadają osobowości prawnej, ale zamieszkują lub mają siedzibę na terytorium Polski i prowadzą gospodarstwa rolne. W tym wypadku jednak warunkiem jest zatrudnianie przynajmniej przez ostatnie 6 miesięcy co najmniej 1 pracownika w pełnym wymiarze godzin, nie zaleganie ze składkami i wypłatami pracowników, a także niekaralność oraz nie zmniejszanie czasu pracy pracowników.

Wnioski mogą składać także żłobki i kluby dziecięce tworzone i prowadzone przez osoby fizyczne, prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, o których mowa w przepisach o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz podmioty prowadzące działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług rehabilitacyjnych o ile prowadzące je osoby nie były karane, nie zalegają z wypłacaniem pensji pracownikom oraz składek a także w przeciągu ostatnich 6 miesięcy nie zmniejszyli czasu pracy ani nie zwolnili pracownika.

Jednak we wszystkich tych przypadkach warunkiem, który jest kluczowy podczas ubiegania się o dofinansowanie to to, kogo przyjmujemy do naszej firmy. Dotacja na doposażenie stanowiska pracy obejmuje bowiem jedynie skierowane osoby bezrobotne bądź poszukujące pracy nie pozostające w zatrudnieniu lub nie wykonujące innej pracy zarobkowej opiekuna osoby niepełnosprawnej.
 

Doposażenie stanowiska pracy  - jak je otrzymać?
 

Sposób otrzymania doposażenia jest taki sam jak każdej innej dotacji - czeka nas więc całkiem sporo papierkowej roboty. Przede wszystkim należy złożyć odpowiedni wniosek w powiatowym urzędzie pracy właściwym ze względu na Twoją siedzibę lub ze względu na miejsce wykonywania pracy przez skierowanego bezrobotnego, opiekuna lub poszukującego pracy absolwenta. ( uwaga! musi być on dobrze wypełniony! w przeciwnym wypadku powiatowy urząd pracy może go odrzucić)

Wniosek o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy trzeba złożyć jeszcze zanim zatrudnisz osobę bezrobotną. Dopiero po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku przez urząd, podpisaniu umowy z urzędem pracy określającej warunki refundacji oraz dokonaniu wszystkich zakupów będzie możliwe zatrudnienie osoby skierowanej.

Gotowy wzór wniosku o dofinansowanie na doposażenie do stanowiska pracy znajduje się na stronie internetowej każdego z powiatowych urzędów pracy. Wystarczy go pobrać na swój komputer i wypełnić na klawiaturze, a następnie wydrukować, złożyć podpisy i udać się do urzędu.

dotacje na wyposażenie stanowiska pracy
 

Dotacja na doposażenie stanowiska pracy a podatek dochodowy
 

By otrzymać dofinansowanie trzeba pilnować terminów składania wniosków, a także trzymać się ustalonych wytycznych. Pamiętaj jednak o tym, że Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego jest dokonywana dopiero wówczas po przedłożeniu rozliczenia i udokumentowaniu poniesionych (w okresie od dnia zawarcia umowy) kosztów na wyposażenie lub doposażenie jego stanowiska pracy. Bez tych rozliczeń nie masz co liczyć na zbawienny zwrot kosztów!


Otrzymana z Funduszu Pracy refundacja, stanowiąca zwrot wydatków poniesionych na zakup środków trwałych, nie stanowi Twojego przychodu. Dlatego też refundacji tej nie ujmuje się w podatkowej księdze przychodów. Na przychód z działalności składają się bowiem dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków. Jednak te świadczenia nie stanowią przychodu, w sytuacji gdy związane są z otrzymaniem, zakupem albo wytworzeniem we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, od których dokonuje się odpisów amortyzacyjnych. Inaczej jest zaś w przypadku refundacji obejmującej koszty zakupu wyposażenia.
 

Doposażenie stanowiska pracy - co można kupić? 
 

Uwaga! Za przeznaczone środki nie można kupować wszystkiego podług własnego "widzi mi się". Przeznaczone pieniądze można wydać jedynie na zakup środków trwałych,
maszyn i urządzeń, narzędzi, osprzętu do wyposażenia tworzonego stanowiska pracy, albo środków niezbędnych do zapewnienia zgodności stanowiska pracy z przepisami bhp. Nie można natomiast wydawać ich na remont pomieszczenia dla tworzonego miejsca pracy, wynagrodzenia i inne świadczenia dla pracownika!
 

Doposażenie stanowiska pracy - kwota
 

Wiele osób jednak zadaje sobie pytanie jaką kwotą PUP może wspomóc nasz firmowy budżet. Okazuje się, że powiatowy urząd pracy zwróci koszty wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy w wysokości określonej w umowie, lecz nieprzekraczającej 6-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia. Szczegółowe informacje i przeliczniki można znaleźć na stronach internetowych poszczególnych, powiatowych urzędów pracy.

Uwaga! Wymagany okres zatrudnienia oraz utrzymania utworzonych stanowisk pracy wynosi co najmniej 24 miesiące. Ponadto Powiatowe Urzędy Pracy mogą posiadać własne regulaminy wewnętrzne dotyczące przyznawania dofinansowania. Warto więc dokładnie się z nimi zapoznać zanim zdecydujesz się złożyć wniosek.

Redakcja wyposaz-biuro.pl